Logo
n 0800 105 135   Volajte zadarmo Po–Pia 8.00-17.00

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Kancelária 24h s.r.o.

so sídlom Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 46 493 000,

zap. v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  I, oddiel Sro, vložka 78530/B

 

pre predaj tovaru prostredníctvom on - line obchodu (e-shop)

umiestneného na internetovej adrese https://www.kancelaria24h.sk/

 

 

Čl. I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné  práva a povinnosti zmluvných strán, vzniknuté na základe alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorú uzatvára  spoločnosť Kancelária 24h s.r.o., so sídlom Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 46 493 000, zap. v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  I, oddiel Sro, vložka 78530/B (ďalej len „predávajúci") a iná osoba (ďalej len „kupujúci").
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba - spotrebiteľ (t.j. osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), fyzická osoba – podnikateľ, (t.j. osoba ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti) a právnická osoba.
 3. Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://www.kancelaria24h.sk/ (ďalej len „webová stránka“). 

Čl. II

Užívateľský účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 5 rokov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoju povinnosť z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

Čl. III

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho. Objednávku možno uskutočniť vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovej stránke predávajúceho.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Kupujúci potvrdzuje, že si je vedomý, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho, ak nebude schopný dodať tovar z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky do 15 dní na účet, z ktorého vykonal platbu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
 3. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.
 4. Stornovať objednávku (pred expedíciou tovaru) možno telefonicky na 0800 105 135, emailom na [email protected] alebo osobne v sídle predávajúceho. Stornovať objednávku možno bezplatne pred expedíciou. Storno po expedícii tovaru možné je, avšak predávajúci môže požadovať primeraný storno poplatok. 

Čl. IV

Kúpna cena tovaru

 1. Cena tovaru je uvedená ako jednotková cena pri každom produkte samostatne. Všetky ceny tovarov sú uvedené v konečnej cene s DPH. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu, prípadne ďalšie náklady spojené s balením a dodaním tovaru, s ktorými sa kupujúci oboznámil a súhlasil pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru obsahuje objednávkový formulár, a tieto informácie sú kupujúcemu dostupné pred odoslaním objednávky predávajúcim.
 2. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu, a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
 • Dobierka - platobný spôsob, kedy úhrada tovaru prebieha až pri dodaní tovaru.
 • Online platba kartou – platba prebieha online po odoslaní objednávky.
 • Platba prevodom na účet predávajúceho - platba prebieha na základe zálohové faktúry, ktorú predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke tovaru. Zálohová faktúra je vystavená do 24 hodín od prijatia objednávky (v pracovných dňoch) a je splatná do 14 dní odo dňa doručenia faktúry na e-mailovú adresu kupujúceho. Po zaplatení zálohovej faktúry (pripísaní finančných prostriedkov vo výške uvedenej v zálohovej faktúre na účet predávajúceho) bude tovar expedovaný do 24 hodín (v pracovných dňoch).
 • Faktúra s lehotou splatnosti 14 dní - tento platobný spôsob je dostupný iba firmám, živnostníkom, štátnym inštitúciám i., ktorí majú pridelené IČO. Tento spôsob platenia kúpnej ceny prebieha schvaľovacím procesom, v ktorom zisťujeme kredibilitu klientov. Tento spôsob platby je automaticky schválený všetkým štátnym inštitúciám. Štandardná lehota splatnosti je 14 dní od vystavenia faktúry. V prípade zamietnutia tohto spôsobu platby Vás budeme okamžite kontaktovať.
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním a doručením tovaru.
 2. Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho momentom zaplatenia celej kúpnej ceny.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude predávajúcim stornovaná.

Čl. V

Dodanie tovaru

 1. Spôsob doručenia tovaru kupujúcemu určuje predávajúci. Cena za dopravu tovaru je uvedená na webovej stránke predávajúceho ako aj v objednávkovom formulári pred odoslaním objednávky. Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom prepravných spoločností: TOPTRANS EU, a.s. a Direct Parcel Distribution SK s.r.o. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadne dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. O vyexpedovaní objednávky predávajúci informuje kupujúceho e-mailom.
 2. V prípade, že je kvôli kupujúcemu nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 3. Pri prebratí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru, ako aj kompletné dodanie tovaru a v prípade ak je zásielka neúplná alebo poškodená, je kupujúci povinný to uviesť v odovzdávacom protokole prepravcu, resp. spísať s prepravcom písomný zápis o poškodení zásielky. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nie je povinný kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Skutočnosti o poškodenom obale zásielky alebo neúplnosti dodanej zásielky je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
 4. Lehota na spracovanie objednávky je štandardne do nasledujúceho pracovného dňa, vo výnimočných prípadoch maximálne do piatich pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. Dodacia lehota závisí od skutočnosti, či je objednaný tovar skladom a je uvedená pri jednotlivých tovaroch na webovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty bude kupujúci bezodkladne informovaný.
 5. Predávajúci má právo na náhradu nákladov (škody) v prípade, že si kupujúci neprevzal objednaný tovar, ktorý mu bol doručený a kupujúci objednávku nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky.

Čl. VI.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP ako aj z dôvodu, že kupujúci neuhradil kúpnu cenu v lehote splatnosti. Dôvodmi nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu sú spôsobené resp. vyvolané najmä vypredaním zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 2. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať primeraným spôsobom ako je napr. obvyklé pri osobnom nákupe v obchode. Odskúšať pre účely týchto VOP však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Vrátený tovar nesmie byť používaný, poškodený a znečistený, inak nebude výmena alebo vrátenie tovaru možné a tovar bude zaslaný späť spotrebiteľovi.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle spotrebiteľ predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy v listinnej podobe na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho: [email protected].
 4. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu predávajúci doručil spolu s objednaným tovarom, a ktorý je aj prístupný na webovej stránke predávajúceho. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 2 tohto čl. VOP.
 5. Predávajúci vráti spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou v súlade s § 9 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, a to najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 6. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 7. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné vrátiť v nepoškodenom stave, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v uvedenej lehote na adresu: Kancelária 24h s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava. Kupujúci zodpovedá za škodu vzniknutú na vrátenom tovare týkajúcu sa akéhokoľvek zníženia hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 8. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ktoré mu vznikli z dôvodu jeho odstúpenia od zmluvy.
 9. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bol predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
 10. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, odstúpením od kúpnej zmluvy dochádza aj k zrušeniu darovacej zmluvy a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček. Bod 7 týchto VOP platí primerane aj na vrátenie darčeku.

Čl. VII.

Orgán dozoru pre podávanie podnetov a sťažností

Orgán dozoru pre podávanie podnetov a sťažností:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, odbor výkonu dozoru

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava

Tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

  


Čl. VIII

Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásady spracúvania osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke predávajúceho.

 

 

Čl. IX

Záruka za akosť

 1. Predávajúci poskytuje na zakúpený tovar záruku za akosť v dĺžke 5 rokov (2 zákonná záruka + 3 roky zadarmo nad rámec zákona). Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy kupujúci prevezme tovar.
 2. Podmienky záruky za akosť ako aj podmienky reklamácie zakúpeného tovaru a práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatnení reklamácie upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je zverejnený na webovej stránke predávajúceho.

Čl. X

Poučenie o alternatívnom riešení sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu môže spotrebiteľ podať predávajúcemu písomne na adresu sídla predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: [email protected].
 2. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporu, vedeného Ministerstvom hospodárstva SR:
  https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 3. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Čl. XI

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 1. Kupujúci v rámci vytvorenia užívateľského účtu súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies v jeho počítači alebo v inom zariadení, prostredníctvom ktorého si prezerá webovú stránku predávajúceho. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies v počítači alebo v inom zariadení kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Čl. XII

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 5. 10. 2020
 2. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa riadia týmito VOP, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou a príslušnými právnymi predpismi platnými v SR. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy z kúpnej zmluvy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov a Občianskym zákonníkom. Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom.
 3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim do dňa splnenia si všetkých záväzkov zmluvných strán, ktoré z kúpnej zmluvy vyplývajú.
 4. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia týchto VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a poplatkov za dopravu.
 5. Znenie týchto VOP je predávajúci oprávnený meniť a dopĺňať.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webovú stránku (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webovú stránku predávajúceho.
 7. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom.

V Bratislave, dňa 5. 10. 2020


Reklamačný poriadok
Formulár k odstúpeniu od zmluvy

Váš košík je prázdný

Kancelársky nábytokKancelársky nábytok O
Stoličky a kresláStoličky a kreslá O
Kancelárske vybavenieKancelárske vybavenie O
Kuchyne a jedálneKuchyne a jedálne O
Šatne a ich vybavenieŠatne a ich vybavenie O
Záhradný nábytokZáhradný nábytok O
Dielňa a skladDielňa a sklad O
Dom, byt, záhradaDom, byt, záhrada O